• Bar Harbor (MDI) Maine Rotary Club

    P O Box 701
    Bar Harbor, ME 04609-0701